Wezwanie akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ROCKGAME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bluszczańska 76/PAW. 6, NIP: 7272839358, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808233 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

  • 5 października 2020
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...